SOTE-reformen måste minska på olikvärdigheten

SOTE-reformen måste minska på olikvärdigheten

Den 10 mars deltog jag i SOTE-soppan, där Erkki Penttinen från Sydösterbottens social- och hälsoskyddsförening och Tuula Peltoniemi från Finlands social och hälsa rf. Sammankallare var även Vasanejdens föreningar rf (VNF), som är takorganisation för 60 föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen i Vasaregionen.

I den anordnade SOTE-soppan fick jag tillfälle att noggrannare bekanta mig med bl.a. celiaki och dess inverkningar på livet. Celiaki är en sjukdom, där enda behandlingen är noggrann och livslång glutenfri diet. Över 16-åriga personer som lider av celiaki får dietersättning från FPA, ersättningen är 23,60 i månaden. Glutenfria produkter kostar t.o.m. sex gånger mera jämfört med vanlig mat.

Celiaki-förbundet har framfört, att dietersättningen skulle bindas till index, så att den skulle följa med konsumentprisernas utveckling. Den redan länge pågångna ökningen i matpriserna har värst straffat de människor som håller specialdiet.

Celiakiförbundet har också framfört, att man skulle använda samhällets medel för tidigt konstaterande av sjukdom och påbörjande av behandling. På så sätt kan man minska risken för komplikationer av sjukdomen, såsom osteoporos och tarmcancer, där behandlingen är mycket dyr. Satsning på förebyggande hälsoarbete är viktigt även när det gäller andra sjukdomar.

Unga människors psykiska hälsoproblem kan redan kallas för en folksjukdom, och depressionssymtom kan även observeras hos lågstadieelever, vilket reflekterar problemens oregerliga ökning. Bristen på arbets- och utbildningsplatser samt utslagning lättar inte på situationen.

En miljon finländare lever på fattigdomsgränsen eller under den, och måste klara sig med en tusenlapp eller ännu mindre per månad. Tredje sektorn gör ett mycket bra arbete och stöder med sin värdefulla frivilliga verksamhet människorna i vardagen.

I social- och hälsovårdsbranschens reformer är det av största vikt att finländarnas välmående, social- och hälsovårdstjänsterna samt ekonomiskt klarande tryggas för alla. Olikvärdighetens cirkel måste brytas.

Micael Westerholm (Sannf.)

Riksdagskandidat

Korsholm

admin