Kategoria Kategori Valtuustoaloitteet / Fullmäktigemotioner

Fullmäktigeförslag: Fortgående konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter.

 

Byggnadernas överraskande saneringsutgifter och inomhusluftsproblem har uppdagats för Korsholms kommun och många andra offentliga samfund i rikliga mängder de senaste åren.

I ju tidigare skede man skulle kunna åtgärda skadorna, desto förmånligare fås skadan reparerad och i bästa fall förebyggd.

På grund av detta är det skäl att utfärda ett systematiskt konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter. Fastighetsskötarutbildning räcker inte, utan uppgiften bör ges åt en person eller ett företag, som har omfattande kunnande om byggnadsfysik, ventilation och reglering av dessa, fuktighetsärenden samt yrkeskunnig syn gällande riskkonstruktioner och –ställen i fastigheterna.

På basen av de utfärdade programmen bör man systematiskt utföra besiktningsverksamhet och besiktningsresultaten ska rapporteras till tekniska ledningspersonalen.

För beslutsfattarna utfärdas en realistisk årsrapport beträffande reparationsskulden på basen av besiktningarna. Nyttan är mångfaldig: lindrigare reparationsutgifter, längre bruksålder för fastigheterna och dessutom minskningar i sjukfrånvaron och hälsovårdskostnader.

Vi undertecknade föreslår, att Korsholms kommun

1. Gör upp ett besiktningsprogram för kommunens fastigheter, där man definierar vanliga och särskilda riskkonstruktioner i fastigheterna och på basen av dem utfärdar uppföljningsinstruktioner som ska uppdateras. (T.ex. med hurudan intervall avloppen ska fotograferas, fuktigheterna på olika ställen ska mätas, ventilationerna ska regleras/granskas, täckdikenas funktion ska granskas, värmeläckage fotograferas, betongvittring undersökas, husteknikens funktion granskas osv.). Speciell uppmärksamhet fästs vid ventilationernas mätningar och regleringar, samt vid fuktighetsärenden, vilka är utlösande faktorer vid inomhusluftsproblem.

2. Rapporterar observationerna till tekniska ledningspersonalen, så att man kan åtgärda de observerade skadorna och riskerna i ett så tidigt skede som möjligt och enligt möjligheter förebyggande.

3. Utfärdar en årsrapport åt beslutsfattarna, som håller dem medvetna om reparationsskuld som förfaller och samlas samt kommande investeringsbehov.

Korsholm 15.3.2018

______________________________

Micael Westerholm (Sannf.)

Valtuustoaloite: Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille.

 

Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Mustasaaren kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä.

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilölle tai yritykselle,
jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys
riskirakenteista ja –paikoista kiinteistöissä.
Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle.

Päätöksentekijöille laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta
katsastusten perusteella.
Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaaren kunta

1.Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä
ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet.
(Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri. paikoista,
säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit,
tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen,
tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.)
Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin
ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin,
jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin
ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä
korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista.

[Mustasaari] 15.3.2018

_________________________________
Micael Westerholm PS

Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

 

Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa Mustasaaren kunnassa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaari nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi koko kannamme koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai se olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisti.

Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi olla matala.

Me allekirjoittaneet esitämme myös, että ko. asiamiehelle annettaisiin johtosäännöllä tai muutoin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen. Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset ao. lautakunnan tai muiden tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten.

Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Mustasaaren kunnalle sivistyslautakunnalle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa.

11.10.2018

__________________
Micael Westerholm, (ps)

 

VALTUUSTOALOITE 21.9.2017

Tuovilan-sillan kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Mustasaaren Tuovilan kivisillan molemmilla puolella on kautta aikojen ollut kova liikenne. Vaikka Tuovilantiellä on laskettu nopeus rajoitus 50 km/h niin harva niin hiljaa siinä ajaa. Liikenne on todella vilkas ja ihmisiä liikkuu risteyksessä paljon, varsinkin lapsia, koska molemmin puolin siltaa on koulut. Helsingbyn ja Tuovilan välinen kevyenliikenteen väylät tulisivat olla nykyistä turvallisempia. Me allekirjoittaneet vaadimme että Mustasaaren kunta aloittaa ELY-keskuksen kanssa neuvottelut pikaisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Tuovilan sillan molemmin puolin.
Liitteenä myös ”kuntalaisaloite” samasta aiheesta johon on allekirjoittanut 222 Mustasaaren kuntalaista.

Fullmäktigemotion:
Förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken vid Toby stenbro.
På båda sidor om Toby stenbro i Korsholm har det genom tiderna varit mycket trafik. Trots att hastighetsgränsen på Tobyvägen har sänkts till 50 km/h så är det få som kör så sakta där. Trafiken är verkligen livlig och mycket människor rör sig i korsningen, framför allt barn, eftersom det finns skolor på båda sidorna om bron. De lätta trafiklederna mellan Helsingby och Toby borde vara säkrare än för närvarande.
Vi undertecknade kräver att Korsholms kommun med det snaraste påbörjar diskussioner med NTM-centralen angående förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken på båda sidor om Toby stenbro.
Som bilaga även en ”kommuninvånarmotion” som berör samma ärende, motionen har 222 Korsholmsbor skrivit under.

Mustasaari/ Korsholm 21.09.2017

Micael Westerholm PS / SF

VALTUUSTOALOITE 15.3.2018

Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille.

Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Mustasaaren kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä.

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilölle tai yritykselle,
jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys
riskirakenteista ja –paikoista kiinteistöissä.
Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle.

Päätöksentekijöille laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta
katsastusten perusteella.
Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaaren kunta

1.Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä
ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet.
(Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri. paikoista,
säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit,
tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen,
tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.)
Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin
ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin,
jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin
ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä
korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista.

Mustasaari 15.3.2018

Micael Westerholm, PS