Kategoria Kategori Muut aiheet / Andra kategorier

Våldtäktsdomarna måste skärpas

I Finland lämnar många brottsanmälan om våldtäkt ogjord. Den som blir våldtagen skuldbeläggs ofta ogrundat, och även straffen som de skyldiga får är skamligt små jämfört med gärningens skadliga inverkan.

Utlänningars andel i våldtäkterna har gett upphov till mycket diskussioner. Jag motsätter mig invandring från sådana kulturer, där man inte värderar kvinnornas och barnens rättigheter. Ifall en asylsökande gör sig skyldig till sexualbrott under asylansökningsprocessen, så borde behandlingen av ansökan avbrytas omedelbart och personen utvisas ur landet. Våldtäkt är en straffbar våldsgärning även inom äktenskapet.

Alla har rätt till sexuell självbestämmanderätt och fysisk integritet. En våldtäkt är aldrig offrets fel, utan ansvaret hör alltid till gärningsmannen. Det bör ges märkbart strängare straff för våldtäkter och domarna bör vara ovillkorliga. Samhället bör även stöda resurserna för de organisationer som ger stöd, för mängden våldtagna som söker hjälp håller på att öka.

Micael Westerholm

Korsholm

Riksdagsvalskandidat

Sannfinländarna rp

Vi måste få bukt med den skadliga invandringen

I slutet av juli avlägsnades de grönas lagstiftningssekreterare Aino Pennanen från Finnairs plan av polisen, då hon utan att veta grunden hindrade planets avgång när hon motsatte sig avvisningen av en invandrare som blivit nekad asyl. De grönas ordförande Touko Aalto försvarade Pennanens opinionsyttring och kallade åtagandet för modig medborgaraktivism. Även de gröna borde komma ihåg, att det finska samhället och dess aktiviteter styrs av lagen. Alla som bor i Finland måste efterfölja Finlands lagar. Många finländare är rädda för sin egen och anhörigas säkerhet, när man inte får de som nekats asyl ut ur landet, men de kan inte heller själv börja föra asylsökande över gränsen. Lagen är lagen, och den ska alla efterfölja.

Den skadliga invandringen orsakar ständigt mera kostnader för det finska samhället. För tillfället är systemet så vanvettigt, att asylsökande t.o.m. hålls flera år nyttolösa på mottagningscentralerna. Skattepengarna går åt till de sysslolösas boende och matkostnader, och situationen belastar även allvarligt de asylsökandes mentala hälsa. Samhällets tillgångar ska inte styras till de invandrares börsar, som tränger sig in i landet, utan till att man får mera resurser för behandlingen av ansökningar, varvid besluten om asylsökningarna fås snabbare gjorda. De som fått nekande beslut ska även omedelbart fås ut från Finland.

I våra skolor och inom hälsovården stramas användningen av pengar åt hela tiden. Den finska staten ska trygga ett bra och tryggt hemland åt finländarna, och inte orsaka att människorna hamnar i nöd på grund av att det ständigt väller in nya invandrare i landet. Vårt land blir hela tiden mera skuldsatt, och man får inte ekonomin och människornas välmående i skick med att den skadliga invandringen orsakar skattebetalarna en räkning på hundra miljoner euro endast av kostnaderna för mottagningscentralerna. Hur många par skyddshandskar åt vårdarna och blöjor åt åldringarna skulle man få för samma pengar? Hur många mögelskolor skulle bli renoverade om pengarna skulle användas på rätt sätt?

Misslyckandet med invandringen och integreringen orsakar Finland allvarliga problem, och nuvarande situation kan inte längre fortgå. När Fpa eller mottagningscentralen betalar, så är det du som betalar.

Micael Westerholm
Korsholm
Riksdagsvalskandidat
Sannfinländarna

SOTE-uudistuksen katkaistava eriarvoistuminen

Osallistuin 10. maaliskuuta SOTE-soppaan, jossa viestiä sosiaali- ja terveysasioista olivat tuomassa Erkki Penttinen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä sekä Tuula Peltoniemi Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

 

Tilaisuuden koollekutsuja oli myös Vaasan Seudun Yhdistykset ry, joka on Vaasan seudun 60 sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen katto-organisaatio.

VSY edistää seudullamme olevien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyötä ja järjestää tiedotustilaisuuksia, joissa kuulijat saavat tietoa terveyden edistämiseksi ja tukemiseksi. On tärkeää, että kymmenet yhdistykset tuovat oman näkökulmansa ja ihmisten äänen mukaan myös päätöksentekoon, jonka yhtenä tarkoituksena on tukea arjen sujumista.

Järjestetyssä SOTE-sopassa sain tilaisuuden perehtyä tarkemmin muun muassa keliakiaan ja sen vaikutuksiin elämään. Keliakia on sairaus, jonka ainoa hoito on tarkka ja elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Keliakiaa sairastavat yli 16-vuotiaat henkilöt saavat Kelan maksamaa ruokavaliokorvausta, joka on 23,60 euroa kuukaudessa.

Gluteenittomat tuotteet maksavat jopa kuusinkertaisesti enemmän tavalliseen ruokaan verrattuna. Keliakialiitto on esittänyt, että ruokavaliokorvaus sidottaisiin indeksiin, jotta se seuraa kuluttajahintojen kehitystä. Ruuan hinnan pitkään jatkunut nousu on rokottanut kovemmin erityisruokavalioita noudattavia ihmisiä.

Keliakialiitto on myös esittänyt, että yhteiskunnan varoja ohjattaisiin sairauden varhaiseen toteamiseen ja hoidon aloittamiseen. Siten voidaan vähentää riskiä saada sairauden komplikaatiota, kuten osteoporoosia ja suolistosyöpää, joiden hoito on erittäin kallista. Panostaminen ennaltaehkäisevään terveystyöhön on tärkeää myös muissa sairauksissa.

Nuorten mielenterveysongelmista voidaan puhua jo kansantautina ja masennusoireita on havaittavissa alakouluikäisilläkin lapsilla, mikä heijastaa ongelmien hallitsematonta kasvua. Työ- ja koulutuspaikkojen puute sekä syrjäytyminen eivät tilanne helpota.

Miljoona suomalaista elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella ja joutuu selviämään tonnilla tai vähemmälläkin kuussa. Kolmas sektori tekee paljon hyvää työtä ja kannattelee arvokkaalla vapaaehtoistoiminnalla ihmisten pärjäämistä arjessa.

Sosiaali- ja terveysalan uudistuksissa on ensiarvoista, että suomalaisten hyvinvointi, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä taloudellinen pärjääminen turvataan kaikille. Eriarvoistumisen kierre on katkaistava.

Micael Westerholm (ps.)

Kansanedustajaehdokas

Mustasaari

SOTE-reformen måste minska på olikvärdigheten

Den 10 mars deltog jag i SOTE-soppan, där Erkki Penttinen från Sydösterbottens social- och hälsoskyddsförening och Tuula Peltoniemi från Finlands social och hälsa rf. Sammankallare var även Vasanejdens föreningar rf (VNF), som är takorganisation för 60 föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen i Vasaregionen.

I den anordnade SOTE-soppan fick jag tillfälle att noggrannare bekanta mig med bl.a. celiaki och dess inverkningar på livet. Celiaki är en sjukdom, där enda behandlingen är noggrann och livslång glutenfri diet. Över 16-åriga personer som lider av celiaki får dietersättning från FPA, ersättningen är 23,60 i månaden. Glutenfria produkter kostar t.o.m. sex gånger mera jämfört med vanlig mat.

Celiaki-förbundet har framfört, att dietersättningen skulle bindas till index, så att den skulle följa med konsumentprisernas utveckling. Den redan länge pågångna ökningen i matpriserna har värst straffat de människor som håller specialdiet.

Celiakiförbundet har också framfört, att man skulle använda samhällets medel för tidigt konstaterande av sjukdom och påbörjande av behandling. På så sätt kan man minska risken för komplikationer av sjukdomen, såsom osteoporos och tarmcancer, där behandlingen är mycket dyr. Satsning på förebyggande hälsoarbete är viktigt även när det gäller andra sjukdomar.

Unga människors psykiska hälsoproblem kan redan kallas för en folksjukdom, och depressionssymtom kan även observeras hos lågstadieelever, vilket reflekterar problemens oregerliga ökning. Bristen på arbets- och utbildningsplatser samt utslagning lättar inte på situationen.

En miljon finländare lever på fattigdomsgränsen eller under den, och måste klara sig med en tusenlapp eller ännu mindre per månad. Tredje sektorn gör ett mycket bra arbete och stöder med sin värdefulla frivilliga verksamhet människorna i vardagen.

I social- och hälsovårdsbranschens reformer är det av största vikt att finländarnas välmående, social- och hälsovårdstjänsterna samt ekonomiskt klarande tryggas för alla. Olikvärdighetens cirkel måste brytas.

Micael Westerholm (Sannf.)

Riksdagskandidat

Korsholm