Fullmäktigemotion angående tillsättande av skolfridsombudsman

Fullmäktigemotion angående tillsättande av skolfridsombudsman

 

Skolmobbning är ett allvarligt problem i många skolor och läroverk i Korsholms kommun. Mobbningen stör inlärningen och reflekteras förutom i skolsamhället också i hemmen och i hela samhället. Många lider av spåren efter mobbningen hela livet.

Det behövs nya medel för tryggande och förebyggande av skolmobbningen.

Vi undertecknade föreslår, att Korsholms kommun skulle tillsätta en skolfridsombudsman, som skulle betjäna hela vårt skolsystem. Skolfridsombudsmannen skulle vara gemensam för hela kulturella institutionen, och skulle inte vara bunden till någon enstaka skola eller läroverk eller deras personal. Ombudsmannen skulle kunna utföra arbetet på heltid eller som bisyssla, eller så kunde det vara kombinerat till någon annan tjänst inom kulturella institutionen. Tillsättandet av ombudsmannen skulle alltså kunna göras kostnadsneutralt.

Skolfridsombudsmannens kontaktuppgifter bör finnas synliga i alla skolor, och de ska också meddelas till hemmen. Tröskeln till att ta kontakt bör vara låg.

Vi undertecknade föreslår också, att ombudsmannen enligt ledningsstadgar eller på annat sätt ges befogenheter att ta emot anmälningar om skolmobbning eller andra allvarliga saker som stör skolfriden. Ombudsmannen bör få tillräckliga befogenheter att självständigt utreda det som hänt med beaktande av tystnadsplikt och andra författningar. Vidare skulle ombudsmannen ges befogenheter att göra behövliga åtgärder på grund av mobbningshändelserna och han/hon kunde föra allvarliga händelser vidare till vederbörande nämnd eller andra behövliga myndigheter för igångsättande av åtgärder.

Skolfridsombudsmannen ska årligen ge rapport till Korsholms kommuns kulturella instutition angånde skolfridssituationen och -utvecklingen, samt om behövliga förebyggande åtgärder inom kommunens skolsystem.

11.10.2018

_______________________
Micael Westerholm, (sannf.)

admin