Fullmäktigeförslag: Fortgående konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter.

Fullmäktigeförslag: Fortgående konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter.

 

Byggnadernas överraskande saneringsutgifter och inomhusluftsproblem har uppdagats för Korsholms kommun och många andra offentliga samfund i rikliga mängder de senaste åren.

I ju tidigare skede man skulle kunna åtgärda skadorna, desto förmånligare fås skadan reparerad och i bästa fall förebyggd.

På grund av detta är det skäl att utfärda ett systematiskt konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter. Fastighetsskötarutbildning räcker inte, utan uppgiften bör ges åt en person eller ett företag, som har omfattande kunnande om byggnadsfysik, ventilation och reglering av dessa, fuktighetsärenden samt yrkeskunnig syn gällande riskkonstruktioner och –ställen i fastigheterna.

På basen av de utfärdade programmen bör man systematiskt utföra besiktningsverksamhet och besiktningsresultaten ska rapporteras till tekniska ledningspersonalen.

För beslutsfattarna utfärdas en realistisk årsrapport beträffande reparationsskulden på basen av besiktningarna. Nyttan är mångfaldig: lindrigare reparationsutgifter, längre bruksålder för fastigheterna och dessutom minskningar i sjukfrånvaron och hälsovårdskostnader.

Vi undertecknade föreslår, att Korsholms kommun

1. Gör upp ett besiktningsprogram för kommunens fastigheter, där man definierar vanliga och särskilda riskkonstruktioner i fastigheterna och på basen av dem utfärdar uppföljningsinstruktioner som ska uppdateras. (T.ex. med hurudan intervall avloppen ska fotograferas, fuktigheterna på olika ställen ska mätas, ventilationerna ska regleras/granskas, täckdikenas funktion ska granskas, värmeläckage fotograferas, betongvittring undersökas, husteknikens funktion granskas osv.). Speciell uppmärksamhet fästs vid ventilationernas mätningar och regleringar, samt vid fuktighetsärenden, vilka är utlösande faktorer vid inomhusluftsproblem.

2. Rapporterar observationerna till tekniska ledningspersonalen, så att man kan åtgärda de observerade skadorna och riskerna i ett så tidigt skede som möjligt och enligt möjligheter förebyggande.

3. Utfärdar en årsrapport åt beslutsfattarna, som håller dem medvetna om reparationsskuld som förfaller och samlas samt kommande investeringsbehov.

Korsholm 15.3.2018

______________________________

Micael Westerholm (Sannf.)

admin