Arkisto Arkiv 2018

Fullmäktigeförslag: Fortgående konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter.

 

Byggnadernas överraskande saneringsutgifter och inomhusluftsproblem har uppdagats för Korsholms kommun och många andra offentliga samfund i rikliga mängder de senaste åren.

I ju tidigare skede man skulle kunna åtgärda skadorna, desto förmånligare fås skadan reparerad och i bästa fall förebyggd.

På grund av detta är det skäl att utfärda ett systematiskt konditionsundersökningsprogram för kommunens fastigheter. Fastighetsskötarutbildning räcker inte, utan uppgiften bör ges åt en person eller ett företag, som har omfattande kunnande om byggnadsfysik, ventilation och reglering av dessa, fuktighetsärenden samt yrkeskunnig syn gällande riskkonstruktioner och –ställen i fastigheterna.

På basen av de utfärdade programmen bör man systematiskt utföra besiktningsverksamhet och besiktningsresultaten ska rapporteras till tekniska ledningspersonalen.

För beslutsfattarna utfärdas en realistisk årsrapport beträffande reparationsskulden på basen av besiktningarna. Nyttan är mångfaldig: lindrigare reparationsutgifter, längre bruksålder för fastigheterna och dessutom minskningar i sjukfrånvaron och hälsovårdskostnader.

Vi undertecknade föreslår, att Korsholms kommun

1. Gör upp ett besiktningsprogram för kommunens fastigheter, där man definierar vanliga och särskilda riskkonstruktioner i fastigheterna och på basen av dem utfärdar uppföljningsinstruktioner som ska uppdateras. (T.ex. med hurudan intervall avloppen ska fotograferas, fuktigheterna på olika ställen ska mätas, ventilationerna ska regleras/granskas, täckdikenas funktion ska granskas, värmeläckage fotograferas, betongvittring undersökas, husteknikens funktion granskas osv.). Speciell uppmärksamhet fästs vid ventilationernas mätningar och regleringar, samt vid fuktighetsärenden, vilka är utlösande faktorer vid inomhusluftsproblem.

2. Rapporterar observationerna till tekniska ledningspersonalen, så att man kan åtgärda de observerade skadorna och riskerna i ett så tidigt skede som möjligt och enligt möjligheter förebyggande.

3. Utfärdar en årsrapport åt beslutsfattarna, som håller dem medvetna om reparationsskuld som förfaller och samlas samt kommande investeringsbehov.

Korsholm 15.3.2018

______________________________

Micael Westerholm (Sannf.)

Valtuustoaloite: Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille.

 

Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Mustasaaren kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä.

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilölle tai yritykselle,
jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys
riskirakenteista ja –paikoista kiinteistöissä.
Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle.

Päätöksentekijöille laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta
katsastusten perusteella.
Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaaren kunta

1.Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä
ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet.
(Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri. paikoista,
säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit,
tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen,
tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.)
Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin
ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin,
jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin
ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä
korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista.

[Mustasaari] 15.3.2018

_________________________________
Micael Westerholm PS

Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

 

Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa Mustasaaren kunnassa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaari nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi koko kannamme koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen tai se olisi yhdistettynä kunnan sivistystoimen muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisti.

Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi olla matala.

Me allekirjoittaneet esitämme myös, että ko. asiamiehelle annettaisiin johtosäännöllä tai muutoin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen. Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset ao. lautakunnan tai muiden tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten.

Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Mustasaaren kunnalle sivistyslautakunnalle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kunnan koululaitoksissa.

11.10.2018

__________________
Micael Westerholm, (ps)

 

Fullmäktigemotion angående tillsättande av skolfridsombudsman

 

Skolmobbning är ett allvarligt problem i många skolor och läroverk i Korsholms kommun. Mobbningen stör inlärningen och reflekteras förutom i skolsamhället också i hemmen och i hela samhället. Många lider av spåren efter mobbningen hela livet.

Det behövs nya medel för tryggande och förebyggande av skolmobbningen.

Vi undertecknade föreslår, att Korsholms kommun skulle tillsätta en skolfridsombudsman, som skulle betjäna hela vårt skolsystem. Skolfridsombudsmannen skulle vara gemensam för hela kulturella institutionen, och skulle inte vara bunden till någon enstaka skola eller läroverk eller deras personal. Ombudsmannen skulle kunna utföra arbetet på heltid eller som bisyssla, eller så kunde det vara kombinerat till någon annan tjänst inom kulturella institutionen. Tillsättandet av ombudsmannen skulle alltså kunna göras kostnadsneutralt.

Skolfridsombudsmannens kontaktuppgifter bör finnas synliga i alla skolor, och de ska också meddelas till hemmen. Tröskeln till att ta kontakt bör vara låg.

Vi undertecknade föreslår också, att ombudsmannen enligt ledningsstadgar eller på annat sätt ges befogenheter att ta emot anmälningar om skolmobbning eller andra allvarliga saker som stör skolfriden. Ombudsmannen bör få tillräckliga befogenheter att självständigt utreda det som hänt med beaktande av tystnadsplikt och andra författningar. Vidare skulle ombudsmannen ges befogenheter att göra behövliga åtgärder på grund av mobbningshändelserna och han/hon kunde föra allvarliga händelser vidare till vederbörande nämnd eller andra behövliga myndigheter för igångsättande av åtgärder.

Skolfridsombudsmannen ska årligen ge rapport till Korsholms kommuns kulturella instutition angånde skolfridssituationen och -utvecklingen, samt om behövliga förebyggande åtgärder inom kommunens skolsystem.

11.10.2018

_______________________
Micael Westerholm, (sannf.)

Raiskausten tuomioita on kovennettava

Suomessa monet jättävät tekemättä rikosilmoituksen raiskauksesta. Raiskattua itseään syyllistetään täysin perusteetta, ja myös syyllisten saamat rangaistukset ovat häpeällisen pieniä teon vahingollisiin vaikutuksiin nähden.

Ulkomaalaisten osuus raiskauksissa on puhuttanut paljon. Vastustan maahanmuuttoa niistä kulttuureista, jotka eivät anna arvoa naisten ja lasten oikeuksille. Mikäli turvapaikanhakija syyllistyy seksuaalirikokseen kesken turvapaikanhakuprosessin, olisi hakemuksen käsittely keskeytettävä välittömästi ja henkilö poistettava maasta. Raiskaus on rangaistava väkivallanteko myös avioliitossa.

Jokaiselle kuuluu oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja fyysiseen loukkaamattomuuteen. Raiskaus ei ole koskaan uhrin syy, vaan vastuu kuuluu aina tekijälle. Raiskauksista on annettava huomattavasti kovempia rangaistuksia ja tuomioiden on oltava ehdottomia. Yhteiskunnan on tuettava myös tukea antavien organisaatioiden resursseja, sillä apua hakevien raiskattujen määrä on ollut kasvussa.

Micael Westerholm

Mustasaari

Eduskuntavaaliehdokas

Perussuomalaiset rp

Våldtäktsdomarna måste skärpas

I Finland lämnar många brottsanmälan om våldtäkt ogjord. Den som blir våldtagen skuldbeläggs ofta ogrundat, och även straffen som de skyldiga får är skamligt små jämfört med gärningens skadliga inverkan.

Utlänningars andel i våldtäkterna har gett upphov till mycket diskussioner. Jag motsätter mig invandring från sådana kulturer, där man inte värderar kvinnornas och barnens rättigheter. Ifall en asylsökande gör sig skyldig till sexualbrott under asylansökningsprocessen, så borde behandlingen av ansökan avbrytas omedelbart och personen utvisas ur landet. Våldtäkt är en straffbar våldsgärning även inom äktenskapet.

Alla har rätt till sexuell självbestämmanderätt och fysisk integritet. En våldtäkt är aldrig offrets fel, utan ansvaret hör alltid till gärningsmannen. Det bör ges märkbart strängare straff för våldtäkter och domarna bör vara ovillkorliga. Samhället bör även stöda resurserna för de organisationer som ger stöd, för mängden våldtagna som söker hjälp håller på att öka.

Micael Westerholm

Korsholm

Riksdagsvalskandidat

Sannfinländarna rp

Vi måste få bukt med den skadliga invandringen

I slutet av juli avlägsnades de grönas lagstiftningssekreterare Aino Pennanen från Finnairs plan av polisen, då hon utan att veta grunden hindrade planets avgång när hon motsatte sig avvisningen av en invandrare som blivit nekad asyl. De grönas ordförande Touko Aalto försvarade Pennanens opinionsyttring och kallade åtagandet för modig medborgaraktivism. Även de gröna borde komma ihåg, att det finska samhället och dess aktiviteter styrs av lagen. Alla som bor i Finland måste efterfölja Finlands lagar. Många finländare är rädda för sin egen och anhörigas säkerhet, när man inte får de som nekats asyl ut ur landet, men de kan inte heller själv börja föra asylsökande över gränsen. Lagen är lagen, och den ska alla efterfölja.

Den skadliga invandringen orsakar ständigt mera kostnader för det finska samhället. För tillfället är systemet så vanvettigt, att asylsökande t.o.m. hålls flera år nyttolösa på mottagningscentralerna. Skattepengarna går åt till de sysslolösas boende och matkostnader, och situationen belastar även allvarligt de asylsökandes mentala hälsa. Samhällets tillgångar ska inte styras till de invandrares börsar, som tränger sig in i landet, utan till att man får mera resurser för behandlingen av ansökningar, varvid besluten om asylsökningarna fås snabbare gjorda. De som fått nekande beslut ska även omedelbart fås ut från Finland.

I våra skolor och inom hälsovården stramas användningen av pengar åt hela tiden. Den finska staten ska trygga ett bra och tryggt hemland åt finländarna, och inte orsaka att människorna hamnar i nöd på grund av att det ständigt väller in nya invandrare i landet. Vårt land blir hela tiden mera skuldsatt, och man får inte ekonomin och människornas välmående i skick med att den skadliga invandringen orsakar skattebetalarna en räkning på hundra miljoner euro endast av kostnaderna för mottagningscentralerna. Hur många par skyddshandskar åt vårdarna och blöjor åt åldringarna skulle man få för samma pengar? Hur många mögelskolor skulle bli renoverade om pengarna skulle användas på rätt sätt?

Misslyckandet med invandringen och integreringen orsakar Finland allvarliga problem, och nuvarande situation kan inte längre fortgå. När Fpa eller mottagningscentralen betalar, så är det du som betalar.

Micael Westerholm
Korsholm
Riksdagsvalskandidat
Sannfinländarna

Haittamaahanmuutto on saatava kuriin

Heinäkuun lopussa Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin Finnairin koneesta poliisin toimesta, kun hän esti koneen lähdön matkaan vastustaessaan kielteisen turvapaikan saaneen palautusta tietämättä asian perusteita. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolusti Pennasen mielenilmaisua ja nimesi toimet rohkeaksi kansalaisaktivismiksi.

Vihreidenkin on hyvä muistaa, että suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa säätelevät lait. Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja. Moni suomalainen pelkää oman ja läheistensä turvallisuuden puolesta, kun kielteisen päätöksen saaneita ei saada ulos maasta, mutta hekään eivät voi omin käsin lähteä poistamaan turvapaikanhakijoita rajan yli. Laki on laki, ja sitä on kaikkien noudatettava.

Haittamaahanmuutosta tulee jatkuvasti lisää kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä järjestelmä on niin järjetön, että turvapaikanhakijoita istutetaan jopa vuosia tyhjän panttina vastaanottokeskuksissa. Verorahaa kuluu toimettomien ihmisten asuttamiseen ja syöttämiseen, ja tilanne kuormittaa vakavasti myös turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä. Yhteiskunnan varoja ei tule ohjata maahantunkeutujien lompakoihin vaan siten, että hakemusten käsittelyyn saadaan lisää resursseja, jolloin turvapaikanhakupäätökset saadaan nopeammin tehdyksi. Kielteisen päätöksen saaneet ihmiset tulee myös välittömästi saada ulos Suomesta.

Kouluissamme ja terveydenhuollossa kiristetään jatkuvasti rahankäyttöä. Suomen valtion tulee turvata suomalaisille hyvä ja turvallinen kotimaa eikä ajaa ihmisiä ahdinkoon sillä, että maahan vyöryy jatkuvasti uusia tulijoita. Maamme tekee koko ajan lisää velkaa, eikä taloutta ja ihmisten hyvinvointia saada kuntoon sillä, että haittamaahanmuutosta koituu veronmaksajille satojen miljoonien eurojen lasku pelkkinä vastaanottokeskuskuluina. Montako suojahanskaa hoitajille ja vaippaa vanhuksille saataisiin samalla rahalla? Montako homekoulua saataisiin korjattua, jos rahat käytettäisiin oikein?

Maahanmuuton ja kotoutumisen epäonnistuminen aiheuttaa Suomessa vakavia ongelmia, eikä nykymeno voi enää jatkua. Kun Kela tai vastaanottokeskus maksaa, se olet sinä, joka maksat.

 

Micael Westerholm

Mustasaari

Eduskuntavaaliehdokas Perussuomalaiset

VALTUUSTOALOITE 21.9.2017

Tuovilan-sillan kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Mustasaaren Tuovilan kivisillan molemmilla puolella on kautta aikojen ollut kova liikenne. Vaikka Tuovilantiellä on laskettu nopeus rajoitus 50 km/h niin harva niin hiljaa siinä ajaa. Liikenne on todella vilkas ja ihmisiä liikkuu risteyksessä paljon, varsinkin lapsia, koska molemmin puolin siltaa on koulut. Helsingbyn ja Tuovilan välinen kevyenliikenteen väylät tulisivat olla nykyistä turvallisempia. Me allekirjoittaneet vaadimme että Mustasaaren kunta aloittaa ELY-keskuksen kanssa neuvottelut pikaisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Tuovilan sillan molemmin puolin.
Liitteenä myös ”kuntalaisaloite” samasta aiheesta johon on allekirjoittanut 222 Mustasaaren kuntalaista.

Fullmäktigemotion:
Förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken vid Toby stenbro.
På båda sidor om Toby stenbro i Korsholm har det genom tiderna varit mycket trafik. Trots att hastighetsgränsen på Tobyvägen har sänkts till 50 km/h så är det få som kör så sakta där. Trafiken är verkligen livlig och mycket människor rör sig i korsningen, framför allt barn, eftersom det finns skolor på båda sidorna om bron. De lätta trafiklederna mellan Helsingby och Toby borde vara säkrare än för närvarande.
Vi undertecknade kräver att Korsholms kommun med det snaraste påbörjar diskussioner med NTM-centralen angående förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken på båda sidor om Toby stenbro.
Som bilaga även en ”kommuninvånarmotion” som berör samma ärende, motionen har 222 Korsholmsbor skrivit under.

Mustasaari/ Korsholm 21.09.2017

Micael Westerholm PS / SF

VALTUUSTOALOITE 15.3.2018

Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille.

Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Mustasaaren kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä.

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilölle tai yritykselle,
jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys
riskirakenteista ja –paikoista kiinteistöissä.
Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle.

Päätöksentekijöille laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta
katsastusten perusteella.
Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaaren kunta

1.Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä
ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet.
(Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri. paikoista,
säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit,
tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen,
tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.)
Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin
ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin,
jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin
ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä
korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista.

Mustasaari 15.3.2018

Micael Westerholm, PS